• Rady & Tipy
  • 1.1.2020

Všeobecná soutěžní pravidla Tefal

5 (2x)
Všeobecná soutěžní pravidla Tefal.jpg

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže s názvem „viz detaily soutěže ” (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. 

1.2 Pořadatel soutěže: Groupe SEB ČR s.r.o., se sídlem Praha, Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 452 807 89, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 10127 (dále jen jako „pořadatel“). 

 1.3 Organizátorem soutěže je společnost Business Factory s.r.o., se sídlem Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, IČ: 28356624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63427 (dále jen „organizátor”). 

1.4 Pořadatel soutěže je provozovatelem profilů na sociálních sítích: „Tefal“ dostupných z adres (URL): https://www.facebook.com/Tefalcz (dále jen “sociální sítě“), https://www.instagram.com/tefalcz/ (dále jen “sociální sítě “), https://www.tiktok.com/@tefalcz (dále jen “sociální sítě “). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována společností Meta Platforms Inc. Nebo společností ByteDance a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli sociálních sítí nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům.

2. Termín a místo konání soutěže viz detaily soutěže. (dále jen ) na území České republiky. 

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky. Osoba, která má zřízen platný osobní účet na dané soutěžní sociální síti a je sledujícím stránky (označila profil @tefalcz jako „To se mi líbí“), není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“). 

 3.2 Soutěžící musí být uživatelem dané sociální sítě a mít po celou dobu konání soutěže  svůj účet aktivní, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití. V případě zániku svého účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být organizátorem anebo pořadatelem vyloučen ze soutěže. 

3.3 Účast v soutěži prostřednictvím účtu na dané sociální síti jiné osoby je vyloučena. 

3.4 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. 

3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. 

3.6 Účast v soutěži je dobrovolná. 

4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži   

4.1 Organizátor zveřejní na profilu své "sociální sítě" příspěvek s popisem soutěžního úkolu (dále jen „soutěžní úkol“). Mechanismus soutěže je následující: 

4.2 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže vloží pod soutěžní příspěvek komentář, ve kterém odpoví na soutěžní úkol, uvedený v textu příspěvku. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svou odpověď následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář. Odpověď musí splňovat podmínky stanovené těmito pravidly a musí být relevantní k položené otázce.  

4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit jenom jednou, tj. zveřejnit pouze jeden komentář se svou odpovědí na soutěžní otázku. Soutěžící, který zveřejní více než jeden takový komentář, může být ze soutěže vyloučen. 

4.4 Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. 

4.5 Po uplynutí doby konání soutěže budou vyhodnoceny odpovědi soutěžících. Výsledky budou zveřejněny pod soutěžním příspěvkem. Výhru získají soutěžící viz. , kteří budou vybráni. Výherci mohou být pouze ti, kteří správně splnili soutěžní úkol, a kteří splnili všechny podmínky soutěže. (Dále jen „výherce“ a „výherci“). 

 4.6 Výběr výherců proběhne nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po uplynutí doby konání soutěže, a to za účasti tří (3) zástupců organizátora a o výsledku bude vyhotoven protokol. Výherce (uživatelské jméno na "sociální síti") bude vyhlášen v komentářích, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. 

4.7 Každý ze viz získává tuto výhru: 

Viz  -

4.8 V případě, že se soutěže zúčastní méně než 3 soutěžící, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší. 

4.9 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži a jehož odpověď byla vybrána jako další v pořadí, nebo zda výhru použije jinak. 

5. Předání výher výhercům  

5.1 Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy na stránce "sociální sítě" organizátora a sdělit mu údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. adresu v podobě pravého jména a příjmení, ulice, PSČ, město, e-mail a telefonní kontakt) a typ výhry. Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě zanikne tomuto výherci nárok na výhru. 

 5.2 Výhra v soutěži bude organizátorem doporučeně zaslána na adresu, kterou mu výherce sdělí, a to nejpozději do 60 dnů od doručení adresy pro zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se organizátor s výhercem jinak. Organizátor zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Organizátor ani pořadatel neodpovídají za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry. 

 5.3 Pokud si výherce zaslanou výhru nepřevezme a zásilka se vrátí organizátorovi nebo z jakéhokoli důvodu bez zavinění organizátora nebude možno zaslanou výhru doručit výherci, propadá výhra pořadateli a je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem s výhrou naloží. 

5.4 V případě včasného nezadání kontaktních údajů či nemožnosti doručit výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u výherce, výhra propadá organizátorovi. Výherce není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za cenu v soutěži, ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou. 

6. Zpracování osobních údajů 

6.1 Soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje účastníka soutěže, a to v rozsahu jeho identifikačních a kontaktních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 60 dnů ode dne skončení doby konání soutěže. 

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru. 

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry a další marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže s nimiž pořadatel uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Takovým zpracovatelem je zejména organizátor. Příjemci provádí zpracování způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. 

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně (v elektronické podobě), přičemž význam automatizovaného rozhodování spočívá v zajištění náhodného výběru výherce k čemuž je použita technologie automatizovaného nástroje pro náhodný výběr a komunikaci na sociální síti Facebook. Rozhodnutí založené na automatizovaném zpracování nemá pro subjekt právní účinky ani se ho obdobným způsobem významně nedotýká. Osobní údaje nebudou předmětem profilování a nebudou pořadatelem předávány mimo Evropský hospodářský prostor. Prohlášení pořadatele o nepředání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor se netýká zpracování, které provádí provozovatel sociální sítě Facebook. 

6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů výherců je nezbytné pro vyhodnocení soutěže a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné výherci předat výhru. 

6.6 Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese bfcreative@b.cz 

6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese bfcreative@b.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se účastník soutěže domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sociální sítě Instagram, Facebook, TikTok, webových stránek či dalších . 

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. 

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na stránce dané sociální sítě. 

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

7.5 Společnost Meta je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem. 

7.6 Soutěžící bude ze soutěže vždy vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany soutěžícího či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k takovému jednání nebo se na něm podílela. Soutěžní odpověď nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, třetích osob či chráněná práva aj. 

7.7 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím. 

7.8. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz

8. Doplňující informace 

  Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit na organizátora skrze soukromou zprávu u profilu na sociálních sítí.  

V Praze dne 11. 7. 2024

Detaily soutěže: 

Tato soutěž se koná na profilu sociální sítě - instagramový profil @tefalcz. Do soutěže se účastníci zapojí hlasováním pomocí vložení emotikonů do komentáře pod příspěvkem.  Význam jednotlivých emotikonů je definovám přímo u soutěžního příspěvku. Uživatel může také napsat jinou vlastní odpověď do komentáře. Soutěžící může také sledovat profil @tefalcz na Instagramu a označit někoho, komu by se výhra mohla také líbit (není pravidlem soutěže).      

SOUTĚŽNÍ ÚKOL: Pomocí níže uvedených emotikonů napište do komentáře svou nejoblíbenější ovocnou kombinaci na smoothie. Pokud chcete zvýšit svou šanci na výhru, přidejte do komentáře i svůj vlastní recept na smoothie.

  🥑 Zelené smoothie s avokádem, banánem a ananasem  

🍉 Melounovo-broskvové smoothie  

🫐 Borůvkovo-banánové smoothie  

🍓 Smoothie bowl z lesního ovoce  

🥥 Banánové smoothie s kokosem  

🍍 Mangovo-ananasové smoothie  

Předmět výhry: 

Tefal Minimix smoothie mixér

Trvání soutěže:

Soutěž trvá od od 12.7.2024 do 19.7.2024.

Výhru získává: 

1 soutěžící

Pomůžete nám s webem?

Abychom mohli náš web vylepšovat, potřebujeme si o návštěvnícíh ukládat soubory Cookies.
Zakázat vše
Povolit vše